Location
Branches

Seguretat i Salut

La prevenció de riscos laborals és un pilar estratègic per a ICL Iberia. En implantar el sistema de gestió de la seguretat i la salut, d’acord amb l’estàndard internacional OHSAS 18001:2007, ICL Iberia es compromet a vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores, així com dels proveïdors, els contractistes i les empreses col·laboradores.

ICL Iberia fa anys que reforça i millora el sistema de gestió de la seguretat i la salut. La companyia treballa per consolidar la cultura preventiva i, per això, s’ha integrat la política de seguretat i de salut a tots els nivells jeràrquics de l’empresa, de manera que s’han implicat en aquesta acció tant els òrgans directius com els treballadors i les treballadores i els contractistes. El compromís amb la política de seguretat i de salut és unànime i ha estat aprovada per la Direcció General, amb el suport de tot el Comitè de Direcció. 

El sistema de gestió de la seguretat i la salut de la companyia identifica les activitats principals de l’organització, com ara l’extracció del mineral dins de la mina, el tractament del mineral a les plantes de tractament, la distribució i el transport, a més de les activitats de suport a les oficines de l’organització i la comercialització i l’expedició de les sals sòdiques i potàssiques. Amb la finalitat de garantir la cultura preventiva a tots els centres i complir tots els requeriments legals, ICL Iberia treballa per millorar les actituds positives i proactives. 

Així mateix, ICL Iberia disposa de mitjans humans i tècnics especialitzats en el sector de la mineria i la prevenció de riscos laborals per a cobrir totes les necessitats de la plantilla de l’organització i proporcionar-los la protecció que necessiten per a desenvolupar les funcions que tenen assignades d’una manera segura. 

Era necessari seguir treballant de cara al nou repte que es plantejava, un nou esforç preventiu lligat a la millora de la cultura preventiva, treballar pel canvi en matèria de comportaments preventius, del lideratge, de les responsabilitats i actituds, i de l’enteniment de la prevenció com a benefici i necessitat de fer, és a dir, posar l’èmfasi modificador en les persones en tots els nivells organitzatius.

E-GESTIONA

Resultat d'imatges de egestionaLa companyia continua fent servir l’eina e-Gestiona, que permet coordinar en línia activitats empresarials amb les empreses contractistes, amb les persones subcontractades i amb els proveïdors d’una manera àgil i ràpida, 24 hores al dia i 365 dies l’any.

 

OHSAS 18001

El sistema de gestió de la seguretat i la salut d’ICL Iberia està certificat segons els criteris i els estàndards de la norma internacional OHSAS 18001:2007. Per verificar els estàndards d’ICL Iberia, així com els requisits legals que li són aplicables, de manera periòdica organismes acreditats auditen el sistema. L’abast de la certificació obtinguda per ICL Iberia inclou les mines de Vilafruns i de Cabanasses, les plantes de tractament de Súriai de Sallent, les oficines de la companyia, així com les activitats de planificació, d’extracció, de tractament, de comercialització i d’expedició de sals potàssiques i sòdiques.

 

OBJECTIU: ZERO ACCIDENTS

L’objectiu en matèria de seguretat i salut és arribar a zero accidents. Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, la companyia defineix la política de seguretat i salut, i planteja cada any els plans de control i seguiment sobre les condicions de seguretat als centres de treball.