Location
Branches

Actuacions Mediambientals

En el Pla Director que s’aplica a les instal·lacions de Súria i de Sallent s’inclouen mesures de restauració ambiental que es poden diferenciar en dos blocs: un primer de mesures correctives, i un segon de mesures de seguiment i control necessaris per conèixer l’estat i la evolució del medi i determinar l’eficàcia de les mesures correctives.

La gestió de l’aigua en els dipòsits salins gestionats per Iberpotash implica la utilització combinada de mesures correctives tant de caràcter general, com metodologies correctives d’àmbit específic. Com a mesures correctives de caràcter general es disposa de dues xarxes de canals perimetrals per a cada dipòsit. Les xarxes estan formades per un canal extern excavat en el terreny natural, amb l’objectiu d’evitar l’entrada d’aigua dolça de l’entorn cap als dipòsits, i una xarxa interna de canals de làmina PEAD i / o formigó, per tal de recol·lectar totes les aigües salines que circulen pel nivell més superficial del dipòsit. Per captar les aigües que circulen a la base del dipòsit es disposa a més d’un sistema de drenatge intern, que va ser instal·lat a l’inici dels dipòsits (veure vídeo explicatiu referenciat com Iberpotash, 2016). A més, en les noves zones d’aportació es realitza una impermeabilització de la base assegurant en tot moment l’estabilitat i el drenatge per a la captació total de les aigües salines generades. Com a mesures de caràcter específic, s’ha aplicat primer un adequat programa de recerca per al disseny de pous, rases-drenatge i drenatges californians en aquells punts, on s’ha detectat risc que les aigües salines entrin en contacte amb el medi hídric local.

Un cop dissenyades i construïdes les mesures de caràcter específic, les aigües salines captades, juntament amb la de les mesures de caràcter general, són caracteritzades des del punt de vista hidroquímic i comptabilitzades amb comptadors volumètrics i són enviades a la planta de processament de la potassa , on poden ser aprofitades en part per al procés industrial, i la resta s’envia al mar Mediterrani a través d’un col·lector de salmorres. El col·lector de salmorres és una infraestructura pública, de 128 quilòmetres de longitud, que discorre per diferents municipis, on els usuaris del mateix paguen en concepte d’amortització, manteniment i ús. El col·lector es va posar en funcionament a principis dels 90 i el seu objectiu és evitar abocar l’efluent, de les plantes de tractament, mines i dipòsits salins, a la llera dels rius Llobregat i Cardener i per tant evitar l’afecció al medi hídric. L’aigua que envia Iberpotash al col·lector representa un 15% del volum total circulant i suposa per a l’organització un cost de 1.2 M € a l’any aproximadament. L’efluent d’Iberpotash que va al col·lector és barrejat i diluït amb l’efluent de diferents plantes de potabilització i depuradores d’aigües residuals abans de ser abocada al mar a través d’un emissari submarí.

 

Recursos i eines de gestió

La protecció del Medi Ambient és part integral de la gestió d’Iberpotash, i constitueix una de les seves prioritats donada la naturalesa de la seva activitat. Conscients d’això Iberpotash va dedicar en els últims exercicis de l’ordre de 10 M € a la gestió ambiental (Iberpotash, 2017) i va ser la primera empresa minera a Espanya a comptar amb un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) certificat. El SGA va ser certificat per primera vegada al desembre de 2007 segons la norma ISO 14001: 2004, va ser renovat el 2013 i el 2017 s’ha realitzat la transició amb èxit de la ISO 14001: 2004 adaptant-la a la ISO 14001: 2015. Aquest canvi inclou identificació del context i de les parts interessades de l’organització, avaluació dels riscos i oportunitats detectats per l’alta direcció, adaptació al nou enfocament de cicle de vida i reforç de la millora contínua de procediments i operacions per a la consecució dels objectius ambientals de la companyia.

Per a la correcta gestió del SGA la direcció d’Iberpotash ha dotat a més d’un equip amb caràcter pluridisciplinar al departament de medi ambient, perquè es dediqui en exclusiva a la coordinació de la gestió dels vectors ambientals i a les mesures correctores i de seguiment.

A més, se’ls han designat diferents responsables del SGA en cada un dels centres de Treball i es disposa de l’ajuda permanent d’un panell experts externs amb àmplia experiència i reconeixement per complir amb els següents compromisos i estàndards de qualitat a curt termini:

  • Política mediambiental del grup ICL
  • Sistema de gestió ambiental ISO 14001
  •  Integració dels sistemes de qualitat (Medi Ambient, Qualitat i Seguretat i Salut)
  • Memòria de Sostenibilitat
  • Programa Responsible Care
  • Petjades ambientals (Carboni i Hídrica)
  • Anàlisi del Cicle de Vida
  • Guia de compres verdes
  • Gestió Minera Sostenible (normes UNE 22480: 2015 i UNE 22470: 2015)

Un panell d’experts, format per un equip interdisciplinari d’acadèmics, científics i professionals amb llarga experiència, també han col·laborat amb Iberpotash per al disseny de noves mesures correctores i de seguiment i control. El grup ICL ja va realitzar una provisió de fons en l’exercici 2016 de 48 milions Euros per a la mitigació d’impactes històrics a la zona del Bages (ICL, 2017) dels quals, prop de 10 M € són exclusivament per al disseny i execució de les noves mesures a executar en el curt-mig termini (2017-2021).